Els autònoms començaran a cotitzar en funció dels seus ingressos reals a partir de l’1 de gener de 2023

By 5 desembre, 2022Sin categoría

En 2023 els autònoms començaran a cotitzar a la Seguretat Social en funció dels seus ingressos reals, seleccionant un dels 15 trams de rendiments nets amb la seva corresponent quota mensual.


Li recordem que a partir de l'1 de gener de 2023 es començarà a aplicar el nou sistema de cotització d'autònoms. Com ja l'hem informat, el Reial decret llei 13/2022 de 26 de juliol, ha establert un nou sistema de cotització per ingressos reals per als treballadors per compte propi o autònoms, un mecanisme que s'anirà implantant de manera progressiva des de 2023 i fins al 2032 quan estarà plenament operatiu.

La Tresoreria General de la Seguretat Social acaba de fer públic un calendari amb totes les dates d'implantació i ha resumit, en vuit punts, els aspectes més destacats de la reforma. Li ho expliquem a continuació.

Totes les dates per al desplegament del nou sistema de cotització d'autònoms

Li expliquem totes les dates que ha de marcar en vermell en el seu calendari des d'ara, fins que acabi 2023.

 • Finals de novembre de 2022: llançament del simulador de quotes en l'àrea pública d'Import@ss. Sense necessitat d'identificar-se podrà simular la quota que li correspondrà abonar a partir de gener de 2023 amb el nou sistema de cotització per rendiments nets.

Aquest simulador li demanarà triar un dels 15 trams en els quals s'ha dividit el nou sistema de cotització i calcularà la quota mínima i la màxima que podrà triar en funció del tram seleccionat.

Si té dubtes sobre com calcular els seus ingressos nets, trobarà un enllaç a la guia pràctica del treball autònom d'Import@ss on es respon a aquesta pregunta, dins de l'apartat específic sobre el nou sistema.

 • Gener 2023: entra en vigor el nou sistema. Al llarg del mes i fins al 28 de febrer, els autònoms podran sol·licitar a la Seguretat Social la base de cotització mensual que s'ajusti als rendiments nets que esperen obtenir de mitjana mensual al llarg de l'any 2023. Aquests canvis de base de cotització faran efecte el pròxim 1 de març.

Amb aquesta sol·licitud de canvi de base de cotització hauran de comunicar l'import dels rendiments nets que esperen obtenir. Aquesta sol·licitud de canvi de base de cotització i comunicació de rendiments ho podran fer a través del portal Import@ss.

 • 1 de març de 2023: obertura de termini per a comunicar canvis de tram de cotització que entraran en vigor al maig. Llançament d'un simulador de quotes en l'àrea privada d'Import@ss. Cada autònom, en funció de la seva situació particular, podrà realitzar simulacions de quota específiques per a la seva situació, en funció del moment de la consulta.
 • 1 de maig de 2023: nou termini per a comunicar possibles canvis de trams de cotització que entraran en vigor al juliol.
 • 1 de juliol de 2023: Nou termini per a comunicar possibles canvis de base de cotització amb entrada en vigor al setembre.
 • 1 de setembre de 2023: nou període habilitat per a comunicar un canvi de base de cotització amb entrada en vigor al novembre. Es tracta de l'últim canvi amb efecte en les quotes a abonar en 2023.
 • 31 d'octubre de 2023: últim dia per a la comunicació d'activitats i, si és el cas, participació en societats per als autònoms que estiguessin donats d'alta abans de l'1 de gener de 2023.
 • 1 de novembre de 2023: s'obre un nou període per a comunicar un canvi de base de cotització que, en aquest cas, no tindrà efecte en 2023 i entrarà en vigor el gener de 2024.

El nou sistema de cotització d'autònoms en 8 claus

1. Entrada en vigor

A partir de l'1 de gener de 2023 es desplega progressivament (durant tres anys) un sistema de quinze trams que determina les bases de cotització i les quotes en funció dels rendiments nets de l'autònom, com a transició al model definitiu de cotitzacions per ingressos reals que es produirà com a més tard en nou anys.

2. Quotes

Les quotes mensuals a la Seguretat Social aniran des dels 230 als 500 euros al mes en 2023, i dels 200 als 590 euros al mes en 2025, sempre en funció dels rendiments nets.

3. Trams

Els 15 trams que entren en vigor en 2023 són els següents:

Taula de rendiments i bases de cotització 2023

Taula reduïda

Trams de rendiments nets 2023.
Euros/mes

Base mínima.
Euros/mes

Base màxima.
Euros/mes

Tram 1

<= 670

751,63

849,66

Tram 2

> 670 i <= 900

849,67

900

Tram 3

> 900 i <1.166,70

898,69

1.166,70

Taula de rendiments i bases de cotització 2023

Taula general

Trams de rendiments nets 2023.
Euros/mes

Base mínima.
Euros/mes

Base màxima.
Euros/mes

Tram 1

>= 1.166,70 i <=1.300

950,98

1.300

Tram 2

> 1.300 i <= 1.500

960,78

1.500

Tram 3

> 1.500 i <= 1.700

960,78

1.700

Tram 4

> 1.700 i <= 1.850

1.013,07

1.850

Tram 5

> 1.850 i <= 2.030

1.029,41

2.030

Tram 6

> 2.030 i <= 2.330

1.045,75

2.330

Tram 7

> 2.330 i <= 2.760

1.078,43

2.760

Tram 8

> 2.760 i <= 3.190

1.143,79

3.190

Tram 9

> 3.190 i <= 3.620

1.209,15

3.620

Tram 10

> 3.620 i <= 4.050

1.274,51

4.050

Tram 11

> 4.050 i <= 6.000

1.372,55

4.139,40

Tram 12

> 6.000

1.633,99

4.139,40

                  Font: Seguretat Social

4. Canvis de tram

Els autònoms podran canviar la seva quota en funció de la seva previsió d'ingressos nets (descomptant els costos de desenvolupar la seva activitat) fins a sis vegades a l'any.

5. Càlcul rendiments

Els rendiments nets es calcularan deduint dels ingressos totes les despeses produïdes en exercici de l'activitat i necessaris per a l'obtenció d'ingressos de l'autònom. Sobre aquesta quantitat, s'aplica addicionalment una deducció per despeses genèriques del 7% (3% per als autònoms societaris).

6. Acció protectora

La reforma inclou una important millora en l'esquema de protecció per cessament d'activitat dels treballadors per compte propi.

Cessament d'activitat: s'instaura per primera vegada el cessament d'activitat parcial:

 • Cessament parcial per a autònoms amb treballadors
 • Cessament parcial per a autònoms sense treballadors
 • Cessament temporal parcial per força major

Mecanismes RED

RED sectorial: 75% de caiguda d'ingressos, 75% de la plantilla afectada

RED cíclic: 50-75% de caiguda d'ingressos, 75% de la plantilla afectada, pla de requalificació

Font: Seguretat Social

7. Baixos ingressos

Els autònoms amb ingressos més baixos experimentaran una reducció de la seva quota de més del 30% respecte a l'actual. Els treballadors autònoms amb rendiments per sota de l'SMI, entre els quals abunden joves i dones, pagaran quotes entre 200 i 260 euros al mes en 2025.

8. Quotes bonificades

Es fixa una quota bonificada per als nous autònoms de 80 euros durant dotze mesos, extensible a altres dotze mesos addicionals quan els ingressos nets continuen sent baixos.

Aquí té un resum de la reforma de la cotització d'autònoms 2023:

Cotització per ingressos reals:

+ Ingressos

 • Despeses deduïbles
 • Deducció addicional per despeses genèriques (3 o 7%)

Comunicació de la previsió de rendiments nets:

 • A l'inici de l'any/ en el moment de l'alta
 • Comunicació a: plataforma Import@ss

Hi ha 15 nous trams en funció del rendiment net (2023-2025)

Canvi de tram i modificació de quota:

 • S'haurà d'ajustar als rendiments que l'autònom vagi obtenint
 • Es podrà fer cada dos mesos. Fins a 6 vegades a l'any.

(1 març / 1 maig / 1 juliol / 1 setembre / 1 novembre / 1 gener)

Regularització de les quotes:

Les farà la Seguretat Social si els rendiments nets anuals superen o no els trams triats.

Resultats de la regularització:

 • Correcte
 • Sobrecotització: es reintegrarà a l'autònom l'excés en quatre mesos.
 • Infracotitzación: a l'autònom haurà de pagar en dos mesos.

Supòsit especial:

Cotització a desembre de 2022 per una base més alta a la qual correspon: pot continuar així si ho desitja l'autònom.

Tarifa plana nous autònoms:

L'inici d'activitat com a treballador per compte propi tindrà un ajut en forma de quota reduïda de 80 € mensuals. Amb una durada inicial de dotze mesos. Aquesta durada es pot ampliar per un altre any, si l'autònom registra ingressos inferiors a l'SMI al llarg del primer any d'activitat com a treballador per compte propi.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,

Leave a Reply